1.การถ่ายภายและภาพยนตร์เบื้องต้น
2. การผลิตสื่อรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

 

 

3. การโฆษณาเบื้องต้น