1.คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
2.การวิจัยดำเนินงาน 1
3.คอมพิวเตอร์และโทคโนโลยีสารสนเทศ
4.การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
 
5. โครงสร้างคอมพิวเตอร์