1.กฎหมายการคลังและภาษีอากร
2.กฎหมายธุรกิจ
 
3.เอกเทศสัญญา 1