1. การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2. การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก