ข่าวประชาสัมพันธ์
- การส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนการสอน
  ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพส่งเสริมให้คณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม
        1. ขั้นตอนการพิจารณาทุนนวัตกรรม  
        2. แนวปฏิบัติในการให้ทุนวิจัยเชิงนวัตกรรม
- idea i do จากจินตนาการสู่ของจริง ประจำเดือน มิถุนายน 2552
  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และแนะนำการผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยตนเอง
  กลุ่มที่ 1 ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2552 เรื่อง การทำแอนิเมชั่น ใน PowerPoint2003 และการสร้าง PowerPoint Artworks
               ห้อง SR207 เวลา 13.30 น.
  กลุ่มที่ 2 พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตัดต่องานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker และ
                การทำงานกับสื่อมัลติมีเดียใน PowerPoint2003  ห้อง SR207 เวลา 9.30 น.
  หมายเหตุผู้เข้าร่วมกิจกรรม idea i do
      1. มีทักษะการใช้โปรแกรม Windows เบื้องต้น
      2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office 2003 ได้
      3. นำโน๊ตบุคของท่านมาเข้าร่วมกิจกรรม

---------------------------------------------------------------------------

last update : 2 / 06 / 52