<%@ Language=JavaScript %> โฮม

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
THAI  LANGUAGE  FOR  COMMUNICATION

 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตเอกสารชุดการเรียนที่เป็นการสรุปเนื้อหารายวิชาในรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิกส์โครงการการผลิตเอกสารชุดการเรียน ของ สกอ. ..2547

การใช้ภาษาไทยในสื่อสิ่งพิมพ
การเขียนข่าว
การเขียนบทบรรณาธิการ
การเขียนสารคดี

การเขียนบทความ
การเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์

 

การใช้ภาษาไทยในอินเตอร์เน็ต
 
อินเตอร์เน็ต คืออะไร

     การสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต

    การใช้ภาษาไทยในอินเตอร์เน็ต

 

การใช้ภาษาไทยในวิทยุกระจายเสียง
                    
การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง
                     การอ่านบทวิทยุกระจายเสียง
                     การพูดทางวิทยุกระจายเสียง

 

       การใช้ภาษาไทยในสื่อวิทยุโทรทัศน์
 
              ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน
  
             
หลักการเขียนบทวิทยุโทรทัศน
  
             
การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์

 

 
                                                     กลับหน้าแรก    แหล่งศึกษาเพิ่มเติม       แบบทดสอบ       ผู้ผลิต