ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม
บทที่ 6 การตลาดธุรกิจขนาดย่อม
- ความหมายและลักษณะของธุรกิจขนาดย่อม
- ความสำคัญและประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม
- ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของธุรกิจขนาดย่อม
- ปัญหาโดยทั่วไปและความเสี่ยงของธุรกิจขนาดย่อม
- ความหมายการตลาด
- การแบ่งส่วนตลาด
- การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
- ส่วนประสมทางการตลาด
บทที่ 2 ผู้ประกอบการ บทที่ 7 แผนธุรกิจ
- ความหมายของผู้ประกอบการและคุณสมบัติของผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดย่อม
- ปัจจัยในการเลือกรูปแบบความเป็นเจ้าของ
- รูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ
- ข้อดี-ข้อเสียของการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ

- ความสำคัญของแผนธุรกิจ
- องค์ประกอบของแผนธุรกิจ

 

บทที่ 3 ประเภทของธุรกิจขนาดย่อม บทที่ 8 ทำเลที่ตั้งและการวางผังกิจการ
- ความหมายและหน้าที่ของธุรกิจประเภทการผลิต
- ความหมายและหน้าที่ของธุรกิจประเภทค้าส่ง
- ความหมายและหน้าที่ของธุรกิจประเภทค้าปลีก
- ความหมายและหน้าที่ของธุรกิจประเภทบริการ
- ความหมายและประเภทของการรับสิทธิ์ทางการค้า
- ข้อดี-ข้อเสียของการรับสิทธิ์ทางการค้า
- ความหมายของทำเลที่ตั้ง และำตำแหน่งที่ตั้ง
- การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับธุรกิจ
- ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อวางผังกิจการ

บทที่ 4 ทางเลือกในการประกอบธุรกิจ บทที่ 9 แหล่งเงินทุนธุรกิจ
- ข้อดี-ข้อเสียของการเิริ่มกิจการใหม่
- ข้อดี-ข้อเสียของการซื้อกิจการเิดิม
- ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนการซื้อกิจการเดิม
- แนวทางในการประเมินมูลค่ากิจการ

- แหล่งเงินทุน
- สถาบันการเงิน


บทที่ 5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม บทที่ 10 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ความหมายของสภาพแวดล้อมและความแตกต่างระหว่างสภาพแวดล้อม ภายในกับสภาพแวดล้อมภายนอก
- การใช้เครื่องมือ SWOT ในการประเมินสภาพแวดล้อม
- ความหมายของสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม และแรงกดดัน 5 ประการ
- การใช้เครื่องมือ 5 Forces Model ในการประเมินสภาพแวดล้อมทาง อุตสาหกรรม
- การศึกษาความเป็นไปได้และความเสี่ยง
- กลยุทธ์การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ
- ความหมายของการบริหารทรัพย์กรมนุษย์
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาิวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.053-851478 ต่อ 415