บทที่ 5

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

(Human Resource Management)

วัตถุประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่งานการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  2. เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินงานสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติงานขององค์กร รวมถึงการมุ่งที่จะธำรงรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานกับองคืกรอย่างมีสุขภาพการและสุขภาพจิตที่ด

หน้าที่งานการบริหารทรัพยากรมนุษย์

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planing)

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการคาดการณ์ความต้องการของทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรล่วงหน้า ว่าต้องการบุคคลจำนวนเท่าใด ต้องการเมื่อใด และกำหนดวิธีการที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรที่มนุษย์ต้องการ ตลอดจนการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

การพิจารณาเป้าหมายและแผนขององค์กร (Goals and Plan of organization) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายและแผนงานที่ได้กำหนดไว้สำหรับอนาคตว่าจะมีลักษณะการขยายตัวไปมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีผลต่อความต้องการกำลังคนในจำนวนที่แตกต่างกัน และวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการจ้างงาน เช่น การเมือง กฎหมาย สภาพเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ ระดับการว่างงาน เป็นต้น การพิจารณาสภาพการณ์ของทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในปัจจุบัน (Current Human Resource Situation) เป็นการสำรวจสภาพการณ์ของกำลังคนในปัจจุบัน และกำลังคนที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การปลดเกษียณ การลาออก การโยกย้าย
  • การคาดการณ์ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Forecast) ผู้บริหารจะต้องทำการพิจารณาถึงจำนวนและประเภทของบุคลากรในอนาคตที่องค์กรต้องการ
  • การกำหนดแผนปฏิบัติการ (Implementation Programs) หลังจากที่คาดการณ์จำนวนบุคลากรที่ต้องการแล้วก็จะทำการกำหนดแผนปฏิบัติการณ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เช่น การคัดเลือก การบรรจุพนักงาน การประเมินผลงาน เป็นต้น
  • การตรวจสอบและการปรับปรุง (Audit and Adjustment) เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมและความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติงาน เพื่อหาจุดบกพร่องและทำการแก้ไขต่อไป
รูปแสดงกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

 


Back Next