ลักษณะของการผลิต (Type of Product)

 1. แยกตามลักษณะของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 3 ชนิด
  1. การแปรสภาพโดยการแยกออก ( Disintegration) จะมีปัจจัยนำเข้าชนิดเดียว ผ่านกระบวนการแปรสภาพได้ผลผลิตหลายชนิด เช่น การกลั่นน้ำมัน การถลุงแร่ เป็นต้น
  2. การแปรสภาพโดยการรวมตัว ( Integration) จะมีปัจจัยนำเข้าหลายอย่าง โดยผ่านกระบวนการแปรสภาพได้ผลิตผลเพียงชนิดเดียว เช่น การทำแก้ว เป็นต้น
  3. Integrated Industies เป็นลักษณะการผลิตที่ใช้กรรมวิธีการผลิต ข้อ 1.1 และ 1.2 จึงจะทำให้เกิดสินค้าได้ เช่น การผลิตยางรถยนต์
  4. Construction Industies การผลิตแบบนี้จะไม่ผลิตวัตถุดิบเองและไม่ดำเนินการในโรงงาน เช่น การสร้างตึก ถนน สะพาน เป็นต้น
  5. การแปรสภาพโดยการบริการ เป็นลักษณะของกระบวนการผลิต ซึ่งบางครั้งจะไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงให้เห็นด้วยตา เช่น การตรวจสุขภาพ การให้คำปรึกษา เป็นต้น บางครั้งการบริการบางชนิด ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเห็นได้ เช่น การซ่อมรถ การขนส่ง เป็นต้น
 2. แยกตามกรรมวิธีการผลิต แบ่งเป็น 3 ชนิด
  1. การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Intermittent Operations) เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า จะผลิตในปริมาณที่ไม่มาก แต่สินค้าจะมีลักษณะแตกต่างกันตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เช่น การสร้างบ้าน การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปตามสั่ง
  2. การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Operations) เป็นการผลิตสินค้าจำนวนมากเพียงชนิดเดียวหรือน้อยชนิด เครื่องจักรส่วนใหญ่จะมีราคาสูงและจะทำงานเฉพาะตามลำดับขั้นการผลิตที่แน่นอน เช่น การประกอบรถยนต์ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
  3. การผลิตแบบกรรมวิธี (Process Operations) เป็นการผลิตที่จะใช้กรรมวิธีทางเคมี และปริมาณของผลิตผลนั้น จะวัดเป็นหน่วยปริมาตร หรือน้ำหนักแทนที่จะนับเป็นจำนวนชิ้น การผลิตมักจะดำเนินไปตามกรรมวิธีซึ่งได้กำหนดไว้แน่นอน เช่น การผลิตไฟฟ้า การกลั่นน้ำมัน เป็นต้น

เป้าหมายของการผลิต (Objectives of Production)

  1.   เพื่อให้ได้สินค้า & บริการที่มีคุณภาพดีในระดับที่ลูกค้าต้องการ
  2.   เพื่อให้ได้สินค้า & บริการในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
  3.   เพื่อให้ได้สินค้า & บริการได้ทันเวลาตามความต้องการของลูกค้า
  4.   เพื่อให้ได้สินค้า & บริการให้มีต้นทุนต่ำ

องค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของการบริหารการผลิต

  1. การจัดการด้านโรงงาน ( Factory )

  ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพต้องคำนึงถึงปัจจัยดังน ี้

  1. ทำเลที่ตั้งโรงงาน ( location ) การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานต้องคำนึงถึง
    • ใกล้แหล่งวัตถุดิบ
    • สามารถหาแรงงานได้ง่ายและค่าจ้างถูก
    • ใกล้แหล่งพลังงานที่เพียงพอต่อการผลิต
    • มีสาธารณูปโภคสมบูรณ์ครบถ้วน
    • หากเป็นเขตสนับสนุนตามนโยบายของรัฐมักจะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ
    • ต้องคำนึงถึงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าขยายโรงงาน
    • ราคาที่ดินที่เหมาะสม
    • การสนับสนุนการตั้งโรงงานของชุมชน
  2. อาคารและสภาพภายในอาคาร
   • อาคาร (building ) การออกแบบตัวอาคารของโรงงานต้องออกแบบอย่างเหมาะสมกับกิจกรรม โดยต้องคำนึงถึง   ความแข็งแรงของตัวอาคาร
    • รูปร่าง ขนาดของอาคาร
    • จำนวนอาคาร
    • ความทนไฟหรือความร้อน
    • ความสะดวกในการผลิต
   • การจัดสถานที่ภายในอาคาร ( plant layout ) ต้องคำนึงถึง
    • ใช้พื้นที่ภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    • ให้มีการเคลื่อนย้ายวัสดุและคนให้น้อยที่สุด
    • ต้องจัดลำดับเครื่องจักรให้เหมาะสม
    • เน้นความปลอดภัยและสะดวกในการทำงา

 

   

Back
Next