คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

 

วิชากฎหมายการคลังและภาษีอากร
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
web-master : khettai@hotmail.com
สำหรับข่าวฝาก
สำหรับข้อมูลอื่น