ตัวอย่างข้อสอบ

คณะนิติศาสตร์


วิชา LA 102
กฏหมายธุรกิจ

1. ในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องมีบุคคลเข้าร่วมอย่างน้อยกี่คน
2 คน
7 คน
15 คน
ต้องพิจารณาถึงประเภทและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งก่อน


2. การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใด
กฎหมายพิเศษ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายท้องถิ่น
กฎหมายมหาชน


3. การควบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างที่จะควบต้องเป็นห้างประเภทใด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
บริษัทจำกัด


4. ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถจะลงหุ้นด้วยแรงงานได้หรือไม่
ได้
ไม่ได้
ต้องพิจารณาข้อตกลงในการจัดตั้งว่าอนุญาตหรือไม่
ได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนเกินกึ่งหนึ่ง


5. การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือมีวิธีการโอนอย่างไร
โอนกันได้เพียงการส่งมอบ
โอนกันด้วยการทำเป็นหนังสือ
โอนด้วยการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท
ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้


6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอายุความในการเรียกค่าเสียหายจากตัวแทนตามกฎหมายลักษณะตัวแทน
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี


7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องบำเหน็จค่านายหน้า
อายุความ 10 ปี
อายุความ 5 ปี
อายุความ 15 ปี
อายุความ 20 ปี


8. ประเทศไทยใช้หลักอะไรบ้างในการเก็บภาษีเงินได้
หลักถิ่นที่อยู่และหลักสัญชาติ
หลักสัญชาติและแหล่งเงินได้
หลักถิ่นที่อยู่และแหล่งเงินได้
หลักถิ่นที่อยู่,แหล่งเงินได้และหลักสัญชาติ


9. ข้อใดคือตัวอย่างของ Direct Tax
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไม่มีข้อใดถูกต้อง


10. ข้อใดคือตัวอย่างของ Indiirect Tax
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไม่มีข้อใดถูกต้อง


11. ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถแยกพิจารณาได้กี่ฐาน
2 ฐาน
4 ฐาน
6 ฐาน
8 ฐาน


12. ภาษีมูลค่าเพิ่มเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อใด
1 มกราคม 2535
1 มิถุนายน2535
1 มกราคม 2536
1 มกราคม 2536


13. ในปัจจุบันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมีกี่อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
3 อัตรา
4 อัตรา


14.กิจการประเภทใดที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
การธนาคาร
การรับประกันชีวิต
กิจการขายหลักทรัพย์
กิจการรับจำนำ


15. ในต่างจังหวัดสามารถจดทะเบียนธุรกิจเฉพาะได้ที่ใด
สำนักงานสรรพภากร
ที่ว่าการอำเภอ
สำนักงานเทศบาล
ไม่มีข้อใดถูกต้อง


16. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสัญญานายหน้า
สัญญานายหน้าจะต้องทำเป็นหนังสือ
สัญญานายหน้าจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
สัญญานายหน้าทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
สัญญานายหน้าไม่มีกฎบังคับว่าจะต้องทำอย่างไร


17. ผู้เสียภาษีธุกิจเฉพาะซึ่งไม่จัดทำรายงานแสดงรายรับก่อนหักรายจ่ายที่ต้องเสียภาษีมีโทษปรับไม่เกินเท่าใด
ไม่เกิน 3,000 บาท
ไม่เกิน 5,000 บาท
ไม่เกิน 8,000 บาท
ไม่เกิน 10,000 บาท


18. ผู้เสียภาษีธุกิจเฉพาะซึ่งไม่จดทะเบียนภาษีธุรกิจมีโทษปรับไม่เกินเท่าใด
ไม่เกิน 3,000 บาท
ไม่เกิน 5,000 บาท
ไม่เกิน 8,000 บาท
ไม่เกิน 10,000 บาท


19. ข้อใดกล่าวถูกต้องของคำกล่าวที่ว่าวัตถุไม่มีรูปร่างที่กฎหมายยอมรับและคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ทรัพย์สินทางปัญญา


20. งานใดดังต่อไปนี้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ดนตรีกรรม
สิ่งบันทึกเสียง
ศิลป์กรรม
ถูกทุกข้อ


21. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการโอนลิขสิทธิ์โดยนิติกรรม
ทำเป็นหนังสือ
ทำการจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงาน
ทำการส่งมอบ
ไม่มีข้อใดถูก


22. พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ให้ความคุ้มครองสิ่งใดบ้าง
การประดิษฐ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
การประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
ไม่มีข้อถูก


23. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการโอนเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยการส่งมอบ
โดยการจดทะเบียน
โดยการส่งมอบและการจดทะเบียน
โดยการทำเป็นหนังสือ


24. ลูกจ้างที่เป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรเป็นระยะเวลากี่วัน
60 วัน
ไม่เกิน 60 วัน
90 วัน
ไม่เกิน 90 วัน


25. ผู้ใดคือฐานะของผู้ทรง
ฐานะผู้รับเงิน
ฐานะผู้รับสลักหลัง
ฐานะผู้ถือในกรณีที่เป็นตั๋วเงินสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ
ถูกทุกข้อ


26. รายการใดที่แม้ไม่ได้ระบุไว้ในเช็คยังถือว่าเช็คฉบับนั้นสมบูรณ์อยู่
คำบอกว่าเป็นเช็ค
สถานที่ใช้เงิน
วันและสถานที่ออกเช็ค
ไม่มีข้อใดถูก


27. ข้อใดกล่าวผิด
สัญาค้ำประกันไม่มีแบบ
สัญญาค้าประกันมีบุคคล 2 ฝ่าย
สัญญาค้ำประกันต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
ไม่มีข้อใดผิด


28. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ผู้ค้าประกันไม่มีสิทธิเกี่ยงให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน
ผู้ค้ำประกันปฎิเสธไม่ยอมชำระหนี้ได้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้
ผู้ค้ำประกันสามารถรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมได้
ไม่มีข้อใดถูกต้อง


29. หากเจ้าหนี้ผ่อนผันเวลาให้แก่ลูกหนี้ ดังนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ผู้ค้ำประกันพ้นผิด
ผู้ค้ำประกันไม่พ้นผิดหากยินยอม
ถูกทั้งข้อ 1-2
ไม่มีข้อใดถูก


30. สัญญายืมเงินเป็นสัญญาประเภทใด
สัญญาต่างตอบแทน
สัญญาไม่ต่างตอบแทน
สัญญาเป็นธรรม
สัญญาไม่เป็นธรรม


31. สัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของแตกต่างกันอย่างไร
อำนาจบังคับบัญชา
ความมุ่งผลสำเร็จของงาน
แบบของสัญญา
ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก


32. กรณีผู้ค้ำประกันหลายราย ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดอย่างไร
รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
รับผิดแบบจำกัดความรับผิด
รับผิดเป้นการส่วนตัว
รับผิดแบบไม่จำกัดความรับผิด


33. ผลของการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ
ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเอาทรัพย์สินคืนได้
ผู้ให้เช่าซื้อรับค่าเช่าซื้อได้
ให้ผู้เช่าซื้อไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้เช่าซื้อ
ถูกทั้งข้อ 1 และ 2


34. ข้อใดคือลักษณะของสัญญาจำนำ
การส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำ
ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
ต้องทำเป็นหนังสือ
ถูกทุกข้อ


35. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย
เป็นสัญญาต่างตอบแทน
เป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขอันไม่แน่นอน
เป็นสัญญาที่รัฐควบคุม
ถูกทุกข้อ


36. ข้อใดเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทน
สัญญาเช่าซื้อทรัพย์
สัญญาจ้างทำของ
สัญญายืมใช้คงรูป
ถูกทุกข้อ


37. เจ้าสำนักโรงแรมคือ
เจ้าของโรงแรม
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม
ผู้ที่ก่อตั้งโรงแรมแล้วตั้งตัวเป็นเจ้าสำนัก
ผู้ควบคุมและจัดการสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจ้างสำหรับคนเดินทาง


38. กฎหมายไทยยอมรับบุคคลใดบ้าง เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย สามารถเอาประกันชีวิตได้
เจ้าหนี้ผู้มีส่วนได้เสียเอาประกันชีวิตลูกหนี้ตน
บิดา มารดา และบุตร
ลูกหนี้เอาประกันชีวิต เจ้าหนี้
ถูกทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2


39. ข้อใดเป็นสัญญาเช่าทรัพย์
ต้องมีค่าตอบแทน
ต้องทำตามแบบ
มีข้อตกลงชั่วระยะเวลาอันจำกัด
ถูกทุกข้อ


40. บุคคลใดมีสิทธิสามารถนำทรัพย์สินมาจำนำได้
ผู้ดูแลทรัพย์สิน
เจ้าของทรัพย์สิน
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ผู้ยึดถือทรัพย์สิน


41. ทรัพย์สินชนิดใดไม่สามารถจำนำได้
ใบประทวนสินค้า
รถยนต์
ตั๋วแลกเงิน
บ้าน


42. ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับผู้รับเรือน
เป็นผู้ค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน
เป็นผู้ค้ำประกันของลูกหนี้
เป็นผู้ค้ำประกันของเจ้าหนี้
ไม่มีข้อใดถูกต้อง


43. อายุความสะดุดหยุดลงโทษแก่บุคคลใดบ้าง
ลูกหนี้
ผู้ค้ำประกัน
ถูกทั้งข้อ 2-3
ไม่มีข้อถูก


44. ผู้ค้ำประกันไม่หลุดพ้นความรับผิดในกรณีใด
เมื่อขอชำระหนี้แล้วเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้
หนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
หนี้ขาดอายุความ
ถูกทุกข้อ


45. ดอกผลที่เกิดจากทรัพย์ที่ฝากขายก่อนมีการไถ่คืนเป็นของใคร
ผู้ขายฝาก
ผู้ซื้อฝาก
ทายาทของผู้ซื้อฝาก
ผู้รับโอนทรัพย์ที่ขายฝาก


46. ระยะเวลาในการไถ่คืนทรัพย์ที่ขายฝากซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์มีกำหนดเวลาไม่เกินกี่ปี
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี


47. หนี้ประเภทใดที่ไม่สามารถค้ำประกันได้
ก่อสร้างอาคารขนาด3 ชั้น
ซื้อขายข้าวสารระหว่างประเทศ
รับจ้างขนส่งยาเสพติด
เช่าซื้อรถยนต์เป็นหนังสือ


48. คู่สัญญาฝ่ายใดในสัญญาจ้างทำของมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายไม่มีความรับผิด
ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
ทั้งสองฝ่าย
ไม่มีสิทธิทำได้ทั้งสองฝ่าย


49. เมื่อทำสัญญาขายฝากกันแล้วกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากตกอยู่กับฝ่ายใด
แล้วแต่จะตกลงในสัญญา
ผู้ซื้อฝาก
ผู้ขายฝาก
ผู้ที่ครอบครองทรัพย์


50. ทรัพย์สินประเภทใดที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้
สังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ
อสังหาริมทรัพย์
ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก     ข้อ1
     ข้อ2
     ข้อ3
     ข้อ4
     ข้อ5
     ข้อ6
     ข้อ7
     ข้อ8
     ข้อ9
     ข้อ10
     ข้อ11
     ข้อ12
     ข้อ13
     ข้อ14
     ข้อ15
     ข้อ16
     ข้อ17
     ข้อ18
     ข้อ19
     ข้อ20
     ข้อ21
     ข้อ22
     ข้อ23
     ข้อ24
     ข้อ25
     ข้อ26
     ข้อ27
     ข้อ28
     ข้อ29
     ข้อ30
     ข้อ31
     ข้อ32
     ข้อ33
     ข้อ34
     ข้อ35
     ข้อ36
     ข้อ37
     ข้อ38
     ข้อ39
     ข้อ40
     ข้อ41
     ข้อ42
     ข้อ43
     ข้อ44
     ข้อ45
     ข้อ46
     ข้อ47
     ข้อ48
     ข้อ49
     ข้อ50