การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้นDepartment of Communication Arts
Payap University