CHAPTER 1...PRODUCTION PLANING 5

การวางแผนบุคลากรสำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์

การผลิตรายการโทรทัศน์โดยทั่วไป บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการผลิตอยู่ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายรายการ และ ฝ่ายเทคนิค ซึ่งทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องทำงานสัมพันธ์กัน เพื่อให้งานที่ผลิตออกมาถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ฝ่ายรายการ
1. บุคลากรบริหารการผลิต

ผู้อำนวยการบริหารการผลิต (Executive Producer)
รับผิดชอบ ด้าน การจัดร่าง จัดทำ ควบคุมงบประมาณการผลิต เป็นแหล่งสนับสนุนด้านการหางบประมาณ ตลอดจนรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ

ผู้อำนวยการผลิต (Producer)
รับผิดชอบ ด้านการอำนวยการและประสานงานกับบุคลากรการผลิตรายการกลุ่ม อื่นๆให้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้ ตลอดถึงต้องทำการประเมินผลรายการที่ได้ผลิตทุกครั้ง

รองผู้อำนวยการผลิต (Associate Producer)
รับผิดชอบ ในหน้าที่ประสานงานตามคำสั่ง และคำแนะนำของผู้อำนวยการผลิต

ผู้กำกับรายการ (Director)
รับผิดชอบ ในหน้าที่ควบคุมและกำกับการทำงานทุกๆด้านของการผลิตให้เป็นไป ตามบทโทรทัศน์ที่ได้วางไว้ เพื่อให้ได้ภาพและเสียงตามที่ได้สร้างสรรค์ไว้ ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายเทคนิค ตลอดจนสนับสนุนการผลิตตั่งแต่ต้นจนจบ ให้เป้นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ผู้เขียนบทโทรทัศน์
เป็นผู้สร้างสรรค์รายการจากแนวคิดของผู้อำนวยการผลิต ให้ออกมาเป็นตัวอักษร ที่สามารถสื่อความหมาย ทำให้ผู้กำกับรายการสามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระออกมาเป็น ภาพและเสียงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ผู้กำกับการผลิตฝ่ายศิลปกรรม
รับผิดชอบหน้าที่ในการสร้างสรรค์และออกแบบงานศิลปกรรมทั่วไปของรายการ เช่นการออกแบบฉาก และสร้างฉาก จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบฉาก การกำกับและควบคุมงานของศิลป์

ฝ่ายเทคนิค
2. บุคลากรด้านเทคนิคการผลิต

 • ผู้กำกับเทคนิค ( Technical Director )
 • ช่างกล้อง ( Camera Operators )
 • ช่างเทคนิคด้านแสง ( Lighting Technician) หรือ ผู้กำกับแสง
 • ช่างเทคนิคด้านภาพ ( Video Engineer ) หรือ ผู้กำกับภาพ
 • ช่างเทคนิคด้านเสียง ( Audio Engineer ) หรือผู้กำกับเสียง
 • ช่างเทคนิคผู้ควบคุมการตัดต่อ ( Videotape Editor )
 • ผู้ช่วยประสานงานการผลิต ( Production Assistant )
 • ผู้กำกับเวที ( Floor or Stage Manager )

การวางแผนด้านสถานที่สำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์

ผู้รับผิดชอบด้านสถานที่ถ่ายทำ จำเป็นต้องคิดเสมอว่าการเลือกใช้สถานที่นั้นต้องเหมาะสมในการ ถ่ายทำ เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และความเป็นไปได้ทางเทคนิคการผลิตของรายการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการเลือกใช้สถานที่การถ่ายทำทุกครั้ง

1. คุณลักษณะของสถานที่สำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการบันทึกเทป หรือถ่ายทำ มีลักษณะดังนี้
1.1 สามารถจัดสิ่งแวดล้อมได้
1.2 สามารถควบคุมเสียงได้
1.3 สามารถควบคุมแสงได้ และมีแสงสว่างพอเพียง

2. ประเภทของสถานที่สำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์
2.1 ในห้องส่ง ( Studio Production )
1.2 นอกห้องส่ง (On location shooting)

 • การถ่ายทำนอกสถานที่ – ภายในอาคาร ( Indoor Shooting )
 • การถ่ายทำนอกสถานที่ – ภายนอกอาคาร ( Outdoor Shooting)

การวางแผนทางด้านอุปกรณ์ทางเทคนิค

แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของภาพ ส่วนของแสงสี และส่วนของเสียง
1. ส่วนของภาพ

 • กล้องโทรทัศน์
 • เลนส์
 • อุปกรณ์ประกอบกล้องเพื่อใช้ในการผลิต
 • เครื่องเล่น และเครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ประเภทต่างๆ

2. ส่วนของแสงสี

 • โคมไฟที่ให้แสงแรงและแสงอ่อน
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้านอกสถานที่
 • วัสดุอุปกรณ์ประกอบโคมไฟในการถ่ายทำประเภทต่างๆ

3. ส่วนของเสียง

 • ไมโครโฟน
 • เครื่องเล่น และเครื่องบันทึกเสียง

ในกรณีการถ่ายทำนอกสถานที่การเตรียมอุปกรณ์มีดังนี้

 • กล้อง (camera)
 • เลนส์ประเภทต่างๆ (lens)
 • ขาตั้งกล้อง (tripod)
 • จอภาพ (monitor)
 • ไมโครโฟน (microphone)
 • แบตเตอรี่ (battery)
 • เครื่องชารต์แบตเตอร์รี่
 • สายไฟ (cord)
 • หูฟัง (earphone)
 • เทปสำหรับบันทึกภาพ (videotape)
 • อุปกรณ์เกี่ยวกับแสง (lighting device)
 • แผ่นสะท้อนแสง (reflecting board)
 • อุปกรณ์ประกอบฉาก
 • แผ่นบันทึกการถ่ายทำ (checklist)

การวางแผนทางด้านงบประมาณ

การวางแผนด้านงบประมาณในการผลิต จะช่วยให้ผู้บริหารจะมีตัวเลขต้นทุนการผลิตรายการ โดยประมาณสำหรับการผลิตรายการแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถกำหนดงบประมาณว่าจะต้องใช้เท่าไหร่ต่อ
รายการหนึ่งๆ ในการจัดทำงบประมาณสามารถแยกได้ 2 แบบคือ
1. การจัดทำร่างงบประมาณ
การรวบรวมค่าใช้จ่ายคร่าวๆที่จำเป็นต่อการผลิตรายการ

2. การจัดทำงบประมาณเพื่อการผลิตรายการ
การจัดทำงบประมาณเพื่อการปฏิบัติการผลิตรายการ อันจะต้องแยกแยะค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตรายการในทุกๆด้านโดยละเอียด

/ HOME / BACK / NEXT TO CHAPTER 2 /