รหัสวิชา : BA308
วิชา : การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
ผู้สอน : อาจารย์วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล
อาจารย์ประยงค์ คูศิริสิน
อาจารย์สะอาด ใจแก้ว
อาจารย์ปวีณรัตน์ เลิศจีระจรัส
อาจารย์กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
 
บทเรียน
©Copy Right 2010