ติดต่อสอบถามรายละเอียด
อาจารย์ภูษิต    ก้อนสุรินทร์ phusit_k@payap.ac.th โทร. 336