1.ระบบสารสนเทศทางการตลาด
2. ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3.หลักการจัดการ
4.คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งานธุรกิจ
5. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
6.การจัดการเทคโนโลยีสำนักงาน
7.ภาวะผู้นำ
8. การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
9.การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน